Select Page

Privacy Statement

Direct contact opnemen? Klik hier.

De Privacy Statement van Valeas

Privacy Statement

Valeas Secretariële Diensten (Valeas) respecteert de privacy van al haar klanten en relaties. Zij zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u haar verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de website en de dienstverlening van Valeas. In algemene zin wordt ons privacybeleid beschreven en wordt uitgelegd voor welke doeleinden wij persoonsgegevens van onze relaties verwerken en welke rechten onze relaties hebben ten aanzien van deze persoonsgegevens.

Valeas is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. Valeas is gevestigd aan de
C. van Eesterenlaan 40, 2343 NM in Oegstgeest.

Privacybeleid

Valeas verzamelt gegevens van u wanneer u haar website bezoekt of gebruik maakt van haar diensten. Dit kunnen bedrijfsgegevens zijn maar ook persoonsgegevens. Persoonsgegevens hebben betrekking op iedere informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon.

Valeas verwerkt gegevens die u zelf aan haar verstrekt of die zij op basis van wetgeving verplicht is te verzamelen. Valeas verzamelt niet meer gegevens dan nodig voor de desbetreffende dienstverlening.

Als u contact opneemt met Valeas, dan slaat zij uw contactgegevens op. Dit gaat om algemene contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Zij gebruikt deze gegevens om contact met u op te nemen en met u te communiceren. Zij verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Valeas verwerkt uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van haar overeenkomst met u, indien zij hiervoor toestemming heeft gekregen en ook indien zij daar een gerechtvaardigd belang voor heeft of de wet dit voorschrijft. Valeas verkoopt uw gegevens niet aan derden. Valeas deelt uw gegevens uitsluitend met partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van haar dienstverlening.

Valeas verwerkt tevens persoonsgegevens in opdracht van haar klanten. Zij gaat hier uiteraard vertrouwelijk mee om en in deze gevallen heeft Valeas met deze klanten een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Valeas bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, contractueel is afgesproken en/of noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

Valeas maakt gebruik van veiligheidsprocedures onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht deze te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Tenslotte kunt u een klacht indienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via info@valeas.nl.

Valeas behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het beleid.

Valeas Secretariële Diensten

Natalie Kruse • C. van Eesterenlaan 40 2343 NM Oegstgeest • 071 565 1301 • 06 466 75 250 • info@valeas.nl

KvK Rijnland 28117462